Projekt Priorytet Kręgosłup

Cel i założenia projektu:

Cel główny to wdrożenie programu polityki zdrowotnej pn. Ogólnopolski program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa, poprzez zwiększenie wczesnego wykrywania oraz prewencję przewlekłych bólów kręgosłupa wśród osób czynnych zawodowo z terenu makroregionu północnego (województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie) poprzez przeprowadzenie działań edukacyjno-diagnostyczno-terapeutycznych.

Cele szczegółowe:

Priorytet kręgosłup

nr POWR.05.01.00-00-0023/19
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia
Działanie 5.1 Programy profilaktyczne
Beneficjent: Copernicus PL Sp. z o.o.
Wartość projektu: 1 517 819,16 PLN
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 517 819,16 PLN
Planowany okres realizacji: 2020-2022
Obszar realizacji: makroregion północny

Grupy docelowe:

Informacyjno-edukacyjne:

Diagnostyczne:

Oficjalna strona informacyjna