Z nami zdrowie Twoich pracowników jest w dobrych rękach!

Medycyna pracy zajmuje się ochroną zdrowia osób wykonujących pracę przed wpływem szkodliwych czynników środowiska pracy. Naszym Klientom pomagamy szybko i sprawnie wywiązywać się z obowiązków pracodawcy, wynikających z aktualnych przepisów prawa. Każdy pracodawca ma obowiązek posiadania umowy z wybraną placówką medyczną, w celu zapewnienia opieki profilaktycznej swoim pracownikom. Umowa taka powinna być zawarta na okres nie krótszy niż 12 miesięcy.

Kontakt w sprawie umowy: k.karwacka@optimacare.pl

BADANIA PROFILAKTYCZNE

Nasza oferta obejmuje pełny pakiet badań profilaktycznych obejmujący wszystkie badania i konsultacje lekarskie wymagane prawem. Służą one ocenie możliwości danej osoby do podjęcia lub kontynuowania pracy na określonym stanowisku i w określonych warunkach.
W ramach pakietu badań profilaktycznych oferujemy:

BADANIA WSTĘPNE

Pracodawca zobowiązany jest skierować na te badania:
nowozatrudnionych pracowników przed podjęciem pracy,
pracowników zmieniających stanowisko pracy,
każdego pracownika w sytuacji, gdy zmienia się jego charakter stanowiska pracy, a tym samym pojawiają się nowe zagrożenia.

BADANIA OKRESOWE

Pracodawca zobowiązany jest skierować na te badania:
osoby już pracujące na danym, przed zakończeniem ważności zaświadczenia.
Częstotliwość badań okresowych uzależniona jest od zajmowanego stanowiska oraz zagrożeń, jakie się z nim wiążą. Wykonuje się je w przedziale od 2 do 5 lat – szczegółowe zasady określa Kodeks Pracy.

BADANIA KONTROLNE

Pracodawca zobowiązany jest skierować na te badania:
każdego pracownika, który przebywał na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni.
Badania wykonywane są w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do pracy na konkretnym stanowisku i kończą się wydaniem orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarzy uprawnionych do wydawania takich zaświadczeń. Odpowiedzialność za dopuszczenie pracownika do pracy bez aktualnych badań lekarskich spoczywa na pracodawcy, dlatego pracodawca nie może dopuścić do sytuacji, w której pracownik podejmuje pracę bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

BADANIA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE

Celem tych badań jest wykrycie lub wykluczenie chorób przenoszonych drogą kropelkową u osób, których praca związana jest ze stałym kontaktem z ludźmi lub wykluczenie schorzeń, mogących stanowić przeciwwskazanie do pracy w kontakcie z żywnością (gastronomia, hotelarstwo, służba zdrowia oraz oświata). Pełne badanie obejmuje badania lekarskie oraz testy laboratoryjne a cały proces kończy się wydaniem zaświadczenia o zdolności do wykonywania pracy lub o czasowych bądź trwałych przeciwwskazaniach do wykonywania pracy.

PSYCHOTESTY I BADANIA KIEROWCÓW

Celem tych badań jest zapewnienie jak największego bezpieczeństwa w ruchu drogowym ale również przy wykonywaniu niektórych innych zawodów poprzez ocenę sprawności psychomotoryczną oraz procesów poznawczych osób wykonujących daną pracę. Oprócz analizy sprawności psychomotorycznej, czy sprawdzenie zdolności poznawczych badania obejmują również proces uwagi i spostrzegania, analizę cech osobowości, dojrzałości społecznej, emocjonalnej oraz funkcjonowania w sytuacji stresującej badanej osoby. Badaniami objęte są osoby wykonujące zawód:
kierowcy, instruktora i egzaminatora oraz
wykonujące prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej
operatorów ciężkiego sprzętu budowlanego, zmechanizowanego oraz wózków widłowych,
pracujące na wysokości
wykonujące pracę związaną ze szczególnym obciążeniem psychicznym (ratownicy, strażacy) oraz
inne na zlecenie lekarza

OBSŁUGA W ZAKRESIE BHP

Oferujemy przegląd i opis stanowisk pracy w zakładach pracy i przedsiębiorstwach naszch klientów, który służy jako dodatkowa informacja przy realizacji kompleksowych badań profilaktycznych. W zakresie naszych usług mamy również organizację i prowadzenie komisji BHP, która są organami doradczymi i opiniodawczymi w zakresie środowiska pracy. Zgodnie z Kodeksem Pracy obowiązek powołania takiej komisji w zakładzie pracy mają pracodawcy zatrudniający więcej niż 250 pracowników.

TESTY COVID-19

Oferujemy wykonanie szybkich testów przesiewowych 2019-nCOV/COVID-19 IgG IgM do wykrywania przeciwciał klasy IgG skierowanych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (wirus wywołujący chorobę Covid-19). Badanie polega na jakościowym wykrywaniu przeciwciał IgG&IgM i w połączeniu z obrazem klinicznym i pozostałymi wynikami badań jest pomocne w diagnozowaniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania – krew do badania pobierana jest z palca, a wyniki widać już po 10 minutach. Ostateczna interpretacja wyniku powinna być każdorazowo zinterpretowana przez personel medyczny. Z uwagi na to, że test nie służy rozpoznaniu czynnej choroby Covid-19, a dodatni wynik testu może być efektem infekcji innymi szczepami koronawirusa niż SARS-CoV-2 wynik testu powinien być traktowany jako badanie służące potwierdzeniu przebytego zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

KROK PO KROKU

  1. Przygotuj skierowanie na badania w 2 egzemplarzach:
    skierowania – badania profilaktyczne
    skierowania – badania sanitarno-epidemiologiczne
  2. Zadzwoń na rejestrację poradni Medycyny Pracy: 571 330 330 i umów wizytę w dogodnym terminie.
  3. Przygotuj się do badań:
  4. Przyjdź min. 15 min. wcześniej przed wizytą.

KONTAKT

Badania medycyny pracy wykonujemy w ramach placówki w Świeciu.
Centrum Medyczne Optima Care
ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15, 86-105 Świecie
MEDYCYNA PRACY – 571 330 330
uslugimedyczne.swiecie@optimacare.pl